Xixu Vue

Xixu Vue is a member of the 2019 class of Harding Sr. High School.

Xixu Vue, Harding Sr. High
Xixu Vue, Harding Sr. High